ການຮັກສາໂລກເບົາຫວານ ດ້ວຍວິທີຂອງແພດຈີນ

ໂລກເບົາຫວານ : ໂລກນີ້ເປັນໂລກທີ່ທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ໃນຊ່ວງຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ອັດຕາການເກີດຂອງໂລກນີ້ມີແນວໂນມສູງຫຼາຍຂື້ນທຸກປີທີ່ຜ່ານມາ ການຮັກສາໂລກນີ້ ດ້ວຍວິທີຂອງແພດຈີນນີ້ ສາມາດຊ່ວຍລົດ ແລະ ປ້ອງກັນອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ ຂອງໂລກເບົາຫວານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ການວິໄຈໂລກດ້ວຍວິທີຂອງແພດຈີນ

ອາການຫິວນ້ຳຕະຫຼອດ ຫິວເຂົ້າຕະຫຼອດ ຖ່າຍເບົາຕະຫຼອດ ຮ່າງກາຍຈ່ອຍໂຊ ຫຼື ຄ່ານ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ ອາການແບບນີ້ເປັນຫຼັກ, ໃນການວິໄຈໂລກເບົາຫວານ ຜູ້ປ່ວຍບາງຄົນຈະມີອາການເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງກ່າວບໍ່ຊັດເຈນ ແຕ່ເມື່ອຮອດໄວກາງຄົນ ຈະເລີ່ມມີອາການຊັດເຈນ ພ້ອມທັງມັກກິນອາຫານທີ່ມັນ ແລະ ລົດຈັດ ມີສະພາບຮ່າງກາຍທີ່ຕຸ້ຍ ບາງຄັ້ງຈະເກີດພາວະແຊກຊ້ອນ ເຊັ່ນ: ວັນນະໂລກ, ບວມນ້ຳ, ວິນຫົວ, ເຈັບແໜ້ນໜ້າເອິກ, ໂລກຫຼອດເລືອດສະໝອງ, ຕາບອດ, ເປັນຝີ ເປັນຕົ້ນ

ຫຼັກການຮັກສາ ດ້ວຍວິທີຂອງແພດຈີນ
ຫຼັກການທີ່ສຳຄັນຄື: ການປ້ອງກັນການເກີດໂລກເບົາຫວານ ຜູ້ທີ່ມີຮູບຮ່າງອ້ວນ ຫຼື ນ້ຳໜັກເກີນ ຈັດຢູ່ກຸ່ມເສມຫະ ຜູ້ທີ່ມີຮູບຮ່າງສັນທັດ ຫຼື ຈ່ອຍໂຊຢູ່ໃນກຸ່ມອິນພ່ອງ. ກຸ່ມເສມຫະ ແມ່ນແນ້ນການສະຫຼາຍເສມຫະເປັນຫຼັກ ກຸ່ມຊີຕິດຂັດເສມຫະອຸດກັ້ນ ຕ້ອງປັບການໄຫຼວຽນຊີ ແລະ ລະລາຍເສມຫະ ກຸ່ມມ້າມພ່ອງ ເສມຫະຊື້ນ ຕ້ອງບຳລຸງມ້າມສະລາຍເສມຫະ ກຸ່ມທີ່ແປສະພາບເປັນຄວາມຮ້ອນຕ້ອງກຳຈັດຄວາມຮ້ອນ. ກຸ່ມອິນພ່ອງຊີ ຕິດຂັດ ຕ້ອງບຳລຸງອິນ

ໂລກນີ້ມັກເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດຕິດຂັດ ຈົນເກີດອິນພ່ອງ ແລະ ຢາງພ່ອງ, ໃນທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ເກີດແຜເບົາຫວານຢູ່ຕີນ, ໄອຊ້ຳເຮື້ອເປັນຕົ້ນ. ເມື່ອຮັກສາໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງສຸຂະພາບລວມ ແລະ ເລືອກໃຊ້ຢາເພີ່ມການໄຫຼວຽນ ແລະ ສະລາຍເລືອດຄ້າງຢ່າງເໝາະສົມ ກຳຈັດຜິດຮ້ອນ ບຳລຸງມ້າມເສີມຊີ ເສີມບຳລຸງອິນໄຕ ແລະ ເສີມຄວາມອຸ່ນໃຫ້ຢາງໄຕ ເປັນຕົ້ນ

ການຮັກສາຕາມການວິເຄາະ ແຍກກຸ່ມອາການ ດ້ວຍວິທີການໃຊ້ຕຳລັບຢາຈີນ ທີ່ເໝາະສົມຕາມກຸ່ມຂອງອາການ

1. ກຸ່ມອາການປວດຮ້ອນ ສານນ້ຳຖືກທຳລາຍ
ຫຼັກການຮັກສາ : ກຳຈັດຄວາມຮ້ອນໃນປອດ ເພິ່ມສານນ້ຳແກ້ຫຶວ ບຳລຸງອິນໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄຕ ບຳລຸງຊີສ້າງສານນ້ຳ

2. ກຸ່ມອາການ ຕວາມຮ້ອນກະເພາະອາຫານສະສົມ
ຫຼັກການຮັກສາ : ກຳຈັດລະບາຍໄຟໃນກະເພາະອາຫານ ບຳລຸງອິນເພີ່ມສານນ້ຳ ດັບຄວາມກະຫາຍ ລົດອາການງຸດງິດ ບຳລຸງຊີ ປັບຄວາມສົມດຸນ

3.  ກຸ່ມອາການຊີ ແລະ ອິນພ່ອງ
ຫຼັກການຮັກສາ : ເສີມມ້າມບຳລຸງຊີ ສ້າງສານນ້ຳ ບຳລຸງກະເພາະອາຫານ ບຳລຸງຊີ ເສີມອິນ ບຳລຸງມ້າມ ແລະ ໄຕ

4. ກຸ່ມອາການອິນໄຕພ່ອງ
ຫຼັກການຮັກສາ : ຍຳລຸງອິນໄຕ ເສີມໜ້າທີການຫົດຕົວຂອງໄຕ ບຳລຸງອິນ ເສີມໄຕ ສ້າງສານດັບກະຫາຍ

5.  ກຸ່ມອາການອິນ ແລະ ຢາງພ່ອງ
ຫຼັກການຮັກສາ : ບຳລຸງອິນ ແລະ ໄຕ ບຳລຸງຢາງ ເສີມໜ້າທີການຫົດຕົວແລະການດຶງກັບຂອງໄຈ ປັບການໄຫລວຽນຂອງຊີ ແລະ ນ້ຳ

ການຮັກສາດ້ວຍການຝັງເຂັມ
ໂລກເບາຫວານ ກ່ຽວຂ້ອງກັບປອດ ກະເພາະອາຫານ ແລະ ໄຕ ໂດຍສະເພາະສຳຄັນທີ່ສຸດ ຄື ໄຕ, ດັ່ງນັ້ນ ແນວທາງໃນການຮັກສາດ້ວຍວິທຮຝັງເຂັມ ແພດຈີນຈະເລືອກຈຸດຝັງເຂັມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະໄວຍະວະສ່ວນນີ້

ການຮົມຢາ

ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການ  : ການຮັກສາດ້ວຍການຮົມຢາ ເນັ້ນທີ່ຈຸດເທິງເສັ້ນລົມເລືອດໄຕອິນ ເສັ້ນລົມເທົ້້າໄທ່ອິນມ້າມ ເສັ້ນລົມເທົ້າເສົ້າອິນໄຕລວມໄປເຖິງຈຸດຕາມແນວສັນຫຼັງ ໂດຍໃຊ້ວິທີຮົມຢາ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ເຊັ່ນ : ວິທີຮົມຢາແບບພໍອຸ່ນ (温和灸) ວິທີຮົມຢາມີວັດສະດຸຄັ່ນ (隔药灸) ແລະ ວິທີຝັງເຂັມອຸ່ນ (温针灸) ເປັນຕົ້ນ

ວິທີຮັກສາ ອື່ນໆ
ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການຮັກສາແບບຝັງເຂັມໃນຜິວໜັງ, ຝັງເຂັມຫູ, ການສີດຢາເຂົ້າຈຸດຝັງເຂັມ, ການແຊ່ຕີນດ້ວຍຢາຈີນ, ການໃຊ້ຢາຈີນແບບພາຍນອກ, ການໃຊ້ວິທີໄອອນໂຕຼບຣີສິດ(Iontophoresis) ດ້ວຍຢາຈີນ ການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍ

ໂລກເບົາຫວານ ເປັນໂລກຂອງລະບົບເມຕະບໍລິຊືມ ທີ່ມີລະດັບນ້ຳຕານສູງໃນເລືອດ ມີອາການດັ່ງນີ້ : ຖ່າຍເບົາຕະຫຼອດ, ຫິວນ້ຳຕະຫຼອດ, ຫິວເຂົ້າຕະຫຼອດ, ນ້ຳໜັກໂຈລົດລົງ, ເມື່ອມີອາການເເບບນີ້ໃນໄລຍະຍາວ ຈະມີຟໂລກແຊກຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ

ສາເຫດຂອງໂລກ ເກິດຈາກພັນທຸກຳ ອະໄວຍະວະທັງຫ້າອ່ອນແອ ການກວດຂອງ ໝາກ ໄຂ່ຫຼັງທີ່ເສື່ອມໂຊມ ກິນອາຫານທີ່ຫວານ ແລະ ມັນ ຫຼາຍເກີນໄປ, ອາລົມບໍ່ສົມດຸນ ນັ່ງດົນ ເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍ ອອກກຳລັງກາຍໜ້ອຍ